Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết định (35)
Trích yếu: Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luâtj về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2012
Ngày ban hành:
26/07/2012
Ngày có hiệu lực:
26/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ Về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch
Ngày ban hành:
02/02/2012
Ngày có hiệu lực:
02/02/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015
Ngày ban hành:
23/12/2011
Ngày có hiệu lực:
23/12/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội
Ngày ban hành:
21/06/2011
Ngày có hiệu lực:
21/06/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định của Bộ y tế về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ y tế ban hành, phối hợp ban hành đến ngày 31/12/2010 đã hết hiệu lực pháp luật
Ngày ban hành:
07/06/2011
Ngày có hiệu lực:
07/06/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành quy định tạm thời về tiền lương, phụ cấp cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước
Ngày ban hành:
27/04/2011
Ngày có hiệu lực:
27/04/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định của Chính Phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi, người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn
Ngày ban hành:
25/04/2011
Ngày có hiệu lực:
25/04/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề
Ngày ban hành:
14/03/2013
Ngày có hiệu lực:
14/03/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực