Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • UBND Tỉnh (37)
Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống covid - 19
Ngày ban hành:
16/04/2020
Ngày có hiệu lực:
16/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đề nghị của BHXH tỉnh
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020
Ngày ban hành:
12/03/2020
Ngày có hiệu lực:
12/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
11/03/2020
Ngày có hiệu lực:
11/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Ngày ban hành:
20/09/2019
Ngày có hiệu lực:
20/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Ngày ban hành:
24/07/2012
Ngày có hiệu lực:
24/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của UBND tỉnh Tuyên Qang về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử
Ngày ban hành:
23/07/2012
Ngày có hiệu lực:
23/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của Sở Nội Vụ tỉnh Tuyên Quang về việc xếp lương đối với giáo viên mầm non hợp đồng không trong biên chế nhà nước
Ngày ban hành:
25/07/2012
Ngày có hiệu lực:
25/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực