DANH MỤC MẪU BIỂU  

03/12/2017 01:57 AM


DANH MỤC MẪU BIỂU GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH 
Ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019
(Vui lòng click chuột vào các mã ký hiệu để tải mẫu về)
BIỂU MẪU KÍ HIỆU
Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe 01B-HSB
Văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN 05A-HSB
Văn bản đề nghị giải quyết chế độ BNN 05B-HSB
Tờ khai của thân nhân 09-HSB
Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí 12-HSB
Giấy ủy quyền 13-HSB
Đơn đề nghị 14-HSB
 
DANH MỤC MẪU BIỂU NGHIỆP VỤ THU, NGHIỆP VỤ CẤP SỔ - THẺ 
Ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 
(Vui lòng click chuột vào các mã ký hiệu để tải mẫu về)
BIỂU MẪU KÍ HIỆU
Bảng kê thông tin D01-TS
Hướng dẫn bảng kê Tài liệu
Các loại giấy tờ gửi kèm tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK01-TS) Phụ Lục 1
Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN Phụ lục 2
Các loại giấy tờ làm căn cứ cấp lại, điều chỉnh thông tin đã ghi trên sồ BHXH, thẻ BHYT Phụ lục 3
Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT D02-TS
Danh sách tham gia BHYT D03-TS
Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện D05-TS
Tờ khai tham gia BHXH, BHYT TK1-TS
Hướng dẫn lập mẫu TK1-TS Tài liệu
Tờ khai đơn vi tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT TK3-TS

  • TIN BÀI LIÊN QUAN