TRA CỨU THÔNG TIN THẺ BHYT VÀ LỊCH SỬ KHÁM CHỮA BỆNH

09/12/2017 10:51 AM


1.Cơ sở khám chữa bệnh không nhập hồ sơ trực tiếp: truy cập chức năng Quản lý thông tuyến trên Cổng tiếp nhận, sử dụng đầu đọc, đọc mã vạch hoặc nhập thông tin trên thẻ BHYT, Hệ thống trả kết quả về giá trị sử dụng của thẻ đồng thời hiện thị lịch sử, chi tiết chỉ định điều trị của người bệnh trong vòng 6 tháng.
 
 
2.Cơ sở khám chữa bệnh nhập hồ sơ trực tiếp trên Cổng tiếp nhận: khi nhập đủ thông tin trên thẻ BHYT, Hệ thống trả kết quả về giá trị sử dụng của thẻ đồng thời hiển thị lịch sử, chi tiết chỉ định điều trị của người bệnh trong vòng 6 tháng

Phòng CNTT - BHXH Vĩnh Long