Hướng dẫn đăng ký mẫu dấu của cơ sở khám bệnh và chữ ký người hành nghề

02/01/2019 09:03 AM


NỘI DUNG
  1. Cơ sở KCB đã ký hợp đồng KCB BHYT
  2. Cơ sở KCB chưa ký hợp đồng KCB BHYT

1. Cơ sở KCB đã ký hợp đồng KCB BHYT
- Buớc 1. Ðăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định
BHYT (Cổng GÐBHYT) tại dịa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã đuợc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.  


- Buớc 2. Chọn chức năng Cấp chứng từ -> Ðăng ký cấp chứng từ

 

Màn hình sẽ hiển thị nhu sau:

 
 - Buớc 3. Chọn nút để khai báo các thông tin để Ðăng ký quyền cấp chứng từ.
phuluc8

Trong đó:
+ Email: tài khoản thu điện tử liên hệ.
+ Số điện thoại: Ðiện thoại liên hệ.
+ CQ quản lý BHXH: Chọn cơ quan BHXH quản lý trực tiếp.
+ Giấy phép HÐ: Số của giấy phép hoạt động
+ Ngày cấp GP: Ngày cấp giấy phép hoạt động.
+ Nguời ÐD kí: Tên nguời đại diện ký trên Phụ lục 8 (theo TT 56/2017/TT-BYT)
+ Nơi nhận: Như nơi nhận trên Phụ lục 8 (theo TT 56/2017/TT-BYT)
+ Mẫu đăng kí đính kèm: Phụ lục 8 (theo TT 56/2017/TT-BYT) có chữ ký, đóng dấu đỏ.
+ Thêm nguời hành nghề: Thêm danh sách nguời hành nghề đuợc phép ký giấy chứng nhận nghỉ việc huởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo Phụ lục 8 gửi kèm.
+ Loại thông tin:
  • Trường hợp đăng ký mới thì chọn "Thêm mới chứng từ";
  • Trường hợp bổ sung thêm thì chọn "Bổ sung mẫu đăng ký chứng từ".
- Buớc 4. Chọn Ðăng ký. Nếu cơ quan BHXH từ chối sẽ thông báo lý do vào email của cơ sở KCB. Nếu cơ quan BHXH phê duyệt, cơ sở KCB sẽ thấy tại màn hình Kết quả gửi hồ sơ.
 
2. Cơ sở KCB chưa ký hợp đồng KCB BHYT

- Buớc 1. Truy cập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cổng GÐBHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn
- Buớc 2. Chọn Đăng ký cấp chứng từ như hình sau:

- Buớc 3. Chọn Ðăng ký tài khoản như hình sau:

 
- Buớc 4. Khai báo các thông tin để Ðăng ký quyền cấp chứng từ.

Trong dó:
+ Email: tài khoản thu điện tử liên hệ.  
+ Số diện thoại: Ðiện thoại liên hệ.
+ CQ quản lý BHXH: Chọn cơ quan BHXH quản lý trực tiếp.
+ Giấy phép HÐ: Số của giấy phép hoạt động
+ Ngày cấp GP: Ngày cấp giấy phép hoạt động.
+ Nguời ÐD kí: Tên nguời đại diện ký trên Phụ lục 8 (theo TT 56/2017/TT-BYT)
+ Nơi nhận: Như nơi nhận trên Phụ lục 8 (theo TT 56/2017/TT-BYT)
+ Mẫu đăng kí đính kèm: Phụ lục 8 (theo TT 56/2017/TT-BYT) có chữ
ký, đóng dấu đỏ.
+ Thêm nguời hành nghề: Thêm danh sách nguời hành nghề đuợc phép ký giấy chứng nhận nghỉ việc huởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo Phụ lục 8 gửi kèm.
+ Loại thông tin:
  • Trường hợp đăng ký mới thì chọn "Thêm mới chứng từ";
  • Trường hợp bổ sung thêm thì chọn "Bổ sung mẫu đăng ký chứng từ".
- Buớc 5. Chọn Ðăng ký và đợi Cổng GÐ BHYT gửi tài khoản và mật khẩu vào email đã khai báo ở Buớc 4. Khi đăng ký thành công, cơ sở KCB sẽ nhìn thấy màn hình sau:
 

Phụ lục 8 - Mẫu đăng ký mãu dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
và chữ ký của người hành nghề
(kèo theo Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Trong quá trình thực hiện, cơ sở gặp vướng mắc, vui lòng liên hệ Phòng Công nghệ thông tin (02703.827.860), Phòng Chế độ BHXH (02703.829.439) để được hỗ trợ./.

Phòng CNTT