Chức năng yêu cầu mở khóa cấp chứng từ (đối với Cơ sở KCB đã ký hợp đồng KCB BHYT)

25/12/2019 05:38 PM


Mục đích: Sau 30 ngày kể từ ngày tạo chứng từ đối với cơ sở ký hợp đồng và chưa ký hợp đồng với BHXH VN, hệ thống sẽ tự động khóa chức năng sửa/xóa chứng từ đã lưu. Cơ sở gửi yêu cầu mở khóa kèm lý do để được mở thêm thời gian cho phép sửa/xóa chứng từ (tài khoản _BV; tài khoản _CT).

1. Cơ sở KCB đã ký hợp đồng KCB BHYT

Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cổng GĐBHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

Bước 2: Vào menu Cấp chứng từ

Màn hình hiển thị như giao diện:

Bước 3: Chọn các điều kiện:

  • Từ ngày/ đến ngày
  • Trạng thái: Tất cả/ Đã khóa/ Mở khóa
  • Tìm kiếm: theo mã số BH/ số thẻ/ Họ tên
  • Trạng thái yêu cầu: Tất cả/ Đang yêu cầu được mở khóa/ Đã được duyệt mở khóa/ Bị từ chối mở khóa

Bước 4:

Cách 1: Chọn danh sách/nhiều chứng từ yêu cầu mở khóa rồi nhấn biểu tượng  hiển thị trên màn hình:  

Màn hình giao diện hiển thị như sau:

 

Cách 2: Chọn 1 chứng từ cụ thể yêu cầu mở khóa rồi nhấn biểu tượng  hiển thị ở cuối chứng từ đó: 

Bước 5: Màn hình hiển thị bảng lý do yêu cầu mở khóa, nhập lý do yêu cầu mở khóa

Bảng yêu cầu hiển thị như sau:

  • Nhấn biểu tượng   để gửi lý do yêu cầu mở khóa
  • Nhấn biểu tượng  để tắt bảng lý do yêu cầu mở khóa

 

  • Đối với chứng từ bị từ chối. Tích vào checkbox chứng từ và nhấn vào biểu tượng   hiện ở cuối chứng từ để xem thông báo lý do từ chối mở khóa của chứng từ đó

Màn hình hiển thị như sau:

 

Tác giả: Phòng Công nghệ thông tin

Nguồn: vinhlong.baohiemxahoi.gov.vn