Gởi trực tiếp dữ liệu điện tử hồ sơ tổng hợp đề nghị thanh toán BHYT (file exel mẫu 19,20,21/BHYT, 79a,80a/HD) lên cổng tiếp nhận

09/12/2017 10:55 AM


-Truy cập địa chỉ: http://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn
-Gõ thông tin đăng nhập (Tài khoản, mật khẩu đã được cơ quan BHXH cung cấp)
-Vào menu [Hồ sơ đề nghị thanh toán/ “Hồ sơ 79a/80a/19/20/21” / Gởi hồ sơ tổng hợp]
 
Bước 1 Click chuột vào biểu tượng dấu cộng để tiến hành chọn file dữ liệu
Bước 2 Chọn Tháng quyết tóan, năm quyết toán
Bước 3 Chọn loại hồ sơ:
+Để gởi file 791, 80a: chọn “Hồ sơ 79/80A”
+Để gởi file 19/BHYT: chọn “Hồ sơ 19/BHYT”
+Để gởi file 20/BHYT: chọn “Hồ sơ 20/BHYT”
+Để gởi file 21/BHYT: chọn “Hồ sơ 21/BHYT”
Bước 4 Ở phần “Tệp đính kèm”, click chuột vào nút “Chọn” để tiến hành chọn file dữ liệu cần gởi
Bước 5 Click nút “Gửi file” để thực hiện thao tác gửi file dữ liệu đã chọn ở Bước 3 lên hệ thống.
 
Chuyển Dữ liệu điện tử hồ sơ tổng hợp đề nghị thanh toán BHYT (file excel mẫu 19, 20, 21/BHYT, 79a, 80a/HD) vừa gởi trên cổng tiếp nhận qua BHXH
Truy cập vào cổng: https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn, Vào menu [Hồ sơ đề nghị thanh toán/ “Hồ sơ 79a/80a/19/20/21” / Danh sách đề nghị thanh toán 79/80a hoặc Danh sách đề nghị thanh toán 19,20,21/BHYT]
 
Đối với 79/80a
Bước 1 Chọn thời gian cần đề nghị thanh toán (tháng/năm)
Bước 2 Chọn trạng thái hồ sơ / trạng thái thanh toán (như hình trên)
Bước 3 Bấm nút tìm kiếm  để tập hợp những hồ sơ cần đề nghị thanh toán
Bước 4 Click chuột check chọn hồ sơ cần thanh toán / hoặc có thể check vào “chọn tất cả” . Sau đó bấm vào biểu tượng đề nghị thanh toán  để tiến hành gởi hồ sơ qua BHXH. Chờ đến thông báo “…gởi thành công”
 
Đối với 10, 20, 21/BHYT
Bước 1 Chọn thời gian cần đề nghị thanh toán (tháng/năm)
Bước 2 Chọn loại báo cáo:
+Để gởi hồ sơ dịch vụ: lựa chọn “Dịch vụ”
+Để gởi hồ sơ thuốc: lựa chọn “Thuốc”

 

+Để gởi hồ sơ vật tư y tế: lựa chọn “ Vật tư y tế”
Bước 3 Chọn trạng thái hồ sơ / trạng thái thanh toán (như hình trên)
Bước 4 Bấm nút tìm kiếm  để tập hợp những hồ sơ cần đề nghị thanh toán
Bước 5 Click chuột check chọn hồ sơ cần thanh toán / hoặc có thể check vào “chọn tất cả” . Sau đó bấm vào biểu tượng đề nghị thanh toán  để tiến hành gởi hồ sơ qua BHXH. Chờ đến thông báo “…gởi thành công”
 
 

Phòng CNTT - BHXH Vĩnh Long