Tạo lập giấy ra viện (đối với CSKCB chưa ký hợp đồng KCB BHYT)

25/12/2019 05:32 PM


Bước 1. Truy cập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cổng GĐBHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn

Bước 2. Chọn Đăng ký cấp chứng từ như hình sau:

Các cơ sở KCB chưa ký hợp đồng với BH bắt buộc phải Đăng ký quyền cấp chứng từ và được bên chính sách BHXH phê duyệt mới được phép sử dụng chức năng cấp Giấy ra viện.

Bước 3. Đăng nhập tài khoản đã đăng kí ở mục 2. Cơ sở KCB chưa ký hợp đồng KCB BHYT  của Đăng kí cấp chứng từ

Bước 4. Sau khi đăng nhập chọn Cấp chứng từ -> Giấy ra viện

Màn hình sẽ hiện thị ra như sau:

Bước 5. Có 2 cách để tạo giấy ra viện là Nhập trực tiếp hoặc Nhập vào bằng Excel

Cách 1: Nhập trực tiếp

Chọn nút   để tạo giấy ra viện

 Trong đó:

+ Số lưu trữ: Số lưu trữ

+ Mã y tế:

  • Cơ sở có thể nhập số seri, bao gồm chữ và số
  • Không điền số seri: Số seri để trống thì khi lưu hệ thống sẽ tự sinh.

+ Khoa: Chọn Khoa trong danh mục khoa phòng (Lấy theo danh mục khoa phòng)

+ Mã số BHXH: Mã số BHXH của người ra viện

+ Nghề nghiệp: Nghề nghiệp

+ Ngày vào viện: Ngày bệnh nhân đưa vào viện

+ Ngày ra viện: Ngày ra viện

+ Trường hợp Đình chỉ thai nghén, tích vào biểu tượng     và điền số Tuổi thai (từ 0 đến 42 tuần)

+ Danh mục bệnh:

  • Bệnh dài ngày bắt buộc phải chọn trong combobox (không được điền)
  • Chỉ điền 1 trong 2 danh mục bệnh: DM bệnh thông thường hoặc DM bệnh dài ngày
  • Hoặc không chọn cả 2

+ Chuẩn đoán điều trị:

  • Phải mô tả cụ thể về tình trạng sức khỏe hoặc ghi tên bệnh (chọn trong DM bệnh dài ngày hoặc nhập trong DM bệnh thông thường).
  • Trường hợp đình chỉ thai nghén: Ghi rõ nguyên nhân đình chỉ thai nghén.

+ Phương pháp điều trị: Ghi chỉ định điều trị (56/2017/TT-BYT)

+ Ghi chú: Ghi lời dặn của thầy thuốc

+ Thủ trưởng đơn vị: Nhập họ tên thủ trưởng đơn vị

+ Người hành nghề: Chọn nhân viên y tế trong danh mục nhân viên y tế (Lấy thông tin theo danh mục nhân viên y tế khai báo tại danh mục của cơ sở)

+ Ngày cấp chứng từ: Chọn ngày cấp chứng từ cho người bệnh

Cách 2: Nhập vào bằng file Excel:

  • Chọn Import mẫu 03

  • Màn hình sẽ hiện ra

Cơ sở chọn file excel mẫu 03 đã làm import vào hệ thống.

Bước 6. Chọn Lưu.

 

Tác giả: Phòng Công nghệ thông tin

Nguồn: vinhlong.baohiemxahoi.gov.vn