Chức năng yêu cầu mở khóa cấp chứng từ (đối với Cơ sở KCB chưa ký hợp đồng KCB BHYT)

Chức năng yêu cầu mở khóa cấp chứng từ (đối với Cơ sở KCB đã ký hợp đồng KCB BHYT)

Tạo lập giấy ra viện (đối với CSKCB chưa ký hợp đồng KCB BHYT)

Tạo lập giấy ra viện (đối với CSKCB đã ký hợp đồng KCB BHYT)

Tạo lập giấy chứng sinh (đối với CSKCB chưa ký hợp đồng KCB BHYT)

Tạo lập giấy chứng sinh (đối với CSKCB đã ký hợp đồng KCB BHYT)

Tạo lập Biên bản giám định y khoa

Hướng dẫn thực hiện xem lịch sử KCB bằng việc xác thực qua tin nhắn OTP

Hướng dẫn gởi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội lên Hệ thống Giám định BHYT

Hướng dẫn tra cứu các cơ sở KCB được phép cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH