Tra cứu hồ sơ

23/10/2019 10:44 AM


Nhóm hỗ trợ Giao dịch điện tử. Để tham gia, vui lòng quét mã QR trên

 

Tra cứu hồ sơ đăng ký

* Mục đích: Hướng dẫn người dùng tra cứu hồ sơ đăng ký
* Cách thực hiện:
  • Bước 1: Trên màn hình trang chủ, chọn “Tra cứu hồ sơ”, màn hình tra cứu hồ sơ được hiển thị. Chọn “Tra cứu hồ sơ đăng ký”
Hình 103: Màn hình chọn tra cứu hồ sơ
  • Bước 2: Trên màn hình tra cứu nhập Số hồ sơ, nhập mã kiểm tra, sau đó ấn “Tra cứu” để tra cứu hồ sơ đã đăng ký
Hình 104: Màn hình tra cứu hồ sơ đăng ký
 

Tra cứu hồ sơ tiếp nhận

* Mục đích: Hướng dẫn người dùng tra cứu hồ sơ đã tiếp nhận
* Cách thực hiện:
  • Bước 1: Trên màn hình trang chủ, chọn “Tra cứu hồ sơ”, màn hình tra cứu hồ sơ được hiển thị. Chọn “Tra cứu hồ sơ tiếp nhận”
Hình 105: Màn hình chọn tra cứu hồ sơ
  • Bước 2: Trên màn hình tra cứu nhập Số hồ sơ, sau đó ấn “Tra cứu” để tra cứu hồ sơ tiếp nhận
Hình 106: Màn hình tra cứu hồ sơ tiếp nhận
 

Tra cứu lịch sử nộp hồ sơ

* Mục đích: Hướng dẫn tra cứu lịch sử nộp hồ sơ
* Cách thực hiện:
  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản đơn vị, chọn “Tra cứu”, màn hình tra cứu hiển thị. Chọn “Tra cứu lịch sử nộp hồ sơ”
Hình 107: Màn hình chọn tra cứu hồ sơ
  • Bước 2: Trên màn hình tra cứu nhập Số hồ sơ, người dùng có thể chọn loại hồ sơ và thời gian cần tìm. Sau đó ấn “Tra cứu” để tra cứu lịch sử nộp hồ sơ.
Hình 108: Màn hình tra cứu lịch sử nộp hồ sơ
 

Tra cứu hẹn trả

* Mục đích: Hướng dẫn tra cứu hẹn trả của hồ sơ
* Cách thực hiện:
  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản đơn vị, chọn “Tra cứu”, màn hình tra cứu hiển thị
Hình 109: Màn hình chọn tra cứu hồ sơ
  • Bước 2: Người dùng chọn “Tra cứu hẹn trả”. Nhâp ngày tháng cần tìm, sau đó chọn “Tra cứu”.
Hình 110: Màn hình tra cứu hẹn trả
 

Tra cứu quy trình xử lý

* Mục đích: Hướng dẫn tra cứu quy trình xử lý hồ sơ.
* Cách thực hiện:
  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản đơn vị, chọn “Tra cứu”, màn hình tra cứu hiển thị.
Hình 111: Màn hình chọn tra cứu hồ sơ
  • Bước 2: Chọn “Tình hình xử lý hồ sơ”. Nhâp số hồ sơ và mã kiểm tra, sau đó chọn “Tra cứu”.
Hình 112: Màn hình tra cứu tình hình xử lý hồ sơ

Phòng Công nghệ thông tin