Quản lý lao động

23/10/2019 10:46 AM


Nhóm hỗ trợ Giao dịch điện tử. Để tham gia, vui lòng quét mã QR trên

 

Đồng bộ lao động từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
* Mục đích: Hướng dẫn người dùng đồng bộ để lấy thông tin người lao động từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
* Cách thực hiện:
Bước 1: Trên menu trái chọn “Quản lý lao động”, chọn “Nhập vào từ BHXH”

Hình 69: Màn hình quản lý lao động

Bước 2: Màn hình yêu cầu xác nhận tải từ thu sổ thẻ chọn “Xác nhận” để đồng ý hoặc “Thoát” để hủy bỏ yêu cầu và quay lại màn hình danh sách lao động.

Hình 70: Màn hình chọn đồng bộ từ TST

Thêm mới lao động
* Mục đích: Hướng dẫn người dùng thêm lao động vào danh sách.
* Cách thực hiện:
Bước 1: Trên menu trái “Quản lý lao động”, chọn biểu tượng hình tròn màu xanh với dấu (+) để vào màn hình “Thêm mới thông tin người lao động”

Hình 71: Màn hình quản lý lao động

Bước 2: Trên màn hình “Thêm mới thông tin người lao động” người nhập các thông tin trên các mục: Thông tin NLĐ; Thông tin tham gia BHXH, BHYT; Quá trình tham gia BHXH; Thành viên hộ gia đình. Chọn “Thêm mới” để hoàn tất quá trình hoặc “Đóng” để trở về màn hình danh sách lao động.

Hình 72: Màn hình thêm mới thông tin người lao động

Thêm lao động từ excel
* Mục đích: Hướng dẫn người dùng thêm người lao động từ file excel theo định dạng file có sẵn.
* Cách thực hiện:
Bước 1: Trên menu trái chọn “Quản lý lao động”, chọn “Import Excel”

Hình 73: Màn hình quản lý lao động

Bước 2: Chọn file excel trong máy tính, trong đó file import phải theo cấu trúc cho trước và định dạng xlsx hoặc xls.

Hình 74: Màn hình chọn file trong máy tính

Bước 3: Màn hình lao động import xuất hiện, người dùng nhập đủ các thông tin bắt buộc và chọn “Áp dụng” để lưu vào danh sách lao động.

Phòng Công nghệ thông tin