Hướng dẫn thay đổi mật khẩu đăng nhập

23/10/2019 10:48 AM


Nhóm hỗ trợ Giao dịch điện tử. Để tham gia, vui lòng quét mã QR trên

 

Cơ quan/Tổ chức

* Cách thực hiện:
  • Bước 1: Trên thông tin hiển thị, chọn “Đổi mật khẩu” để hiển thị màn hình đổi mật khẩu.
Hình 25: Màn hình chọn thay đổi mật khẩu
  • Bước 2: Trên màn hình “Đổi mật khẩu”, thực hiện nhập các thông tin: Mật khẩu hiện tại; Mật khẩu mới; Nhập lại mật khẩu mới. Chọn “Đổi mật khẩu” để hoàn thành thao tác đổi mật khẩu
Hình 26: Màn hình nhập thông tin thay đổi mật khẩu

 Cá nhân

  • Bước 1: Trên thông tin hiển thị, chọn “Đổi mật khẩu” để hiển thị màn hình đổi mật khẩu.
Hình 27: Màn hình chọn thay đổi mật khẩu
  • Bước 2: Trên màn hình “Đổi mật khẩu”, thực hiện nhập các thông tin: Mật khẩu hiện tại; Mật khẩu mới; Nhập lại mật khẩu mới. Chọn “Đổi mật khẩu” để hoàn thành thao tác đổi mật khẩu
Hình 28: Màn hình nhập thông tin thay đổi mật khẩu

Phòng Công nghệ thông tin