Hướng dẫn đăng nhập cổng giao dịch điện tử

23/10/2019 10:50 AM


Nhóm hỗ trợ Giao dịch điện tử. Để tham gia, vui lòng quét mã QR trên
 
 
* Mục đích: Hướng dẫn đăng nhập để sử dụng cổng giao dịch điện tử với tên truy cập và mật khẩu đã được đăng ký
* Cách thực hiện:
  • Bước 1: Mở trình duyệt bất kỳ, truy cập theo đường dẫn: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/#/index
  • Bước 2: Trên màn hình trang chủ, chọn “Đăng nhập” để hiển thị màn hình đăng nhập công giao dịch điện tử.

Hình 10: Màn hình trang chủ
  • Bước 3: Trên màn hình đăng nhập, chọn “Tổ chức”, nhập “Tên đăng nhập”“Mật khẩu” và nhập “Mã kiểm tra”, chọn “Đăng nhập”.

Hình 11: Màn hình đăng nhập chọn tổ chức
Hoặc chọn “Cá nhân”, nhập “Tên đăng nhập”“Mật khẩu” và “Mã kiểm tra”, chọn “Đăng nhập”.
 

Hình 12: Màn hình đăng nhập chọn cá nhân

Phòng Công nghệ thông tin