Tra cứu tham gia BHXH

23/10/2019 10:44 AM


Nhóm hỗ trợ Giao dịch điện tử. Để tham gia, vui lòng quét mã QR trên

 

* Mục đích: Hướng dẫn tra cứu quá trình tham gia BHXH của lao động trong đơn vị
* Cách thực hiện:
  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản đơn vị, chọn “Tra cứu”, màn hình tra cứu hiển thị.
Hình 113: Màn hình chọn tra cứu hồ sơ
  • Bước 2: Chọn “Tra cứu tham gia BHXH”. Nhâp mã số BHXH. chọn “Tra cứu”.
Hình 114: Màn hình tra cứu tham gia BHXH
  • Bước 3: Màn hình “Tra cứu quá trình BHXH” hiển thị các thông tin
Hình 115: Màn hình hiển thị kết quả tra cứu

Phòng Công nghệ thông tin