Hướng dẫn ngừng dịch vụ giao dịch điện tử

23/10/2019 10:47 AM


Nhóm hỗ trợ Giao dịch điện tử. Để tham gia, vui lòng quét mã QR trên

 

* Mục đích: Hướng dẫn ngừng dịch vụ giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Đơn vị

* Cách thực hiện:
  • Bước 1: Trên thông tin hiển thị, chọn “Ngừng dịch vụ” để mở màn hình ngừng dịch vụ.
Hình 29: Màn hình ngừng dịch vụ
  • Bước 2: Trên màn hình “Ngưng dịch vụ” người dùng nhập thông tin lý do ngừng (không bắt buộc) và chọn “Xác nhận ngừng dịch vụ”.
Hình 30: Màn hình đăng ký ngưng dịch vụ
  • Bước 3: Thực hiện ký số bằng cách nhấn “OK” để hiển thị màn hình nhập mật khẩu chữ ký.
Hình 31: Màn hình chọn chữ ký số
  • Bước 4. Nhập mật khẩu chữ ký, nhấn “OK” hoàn thành thao tác ngưng dịch vụ.
 
Hình 32: Màn hình nhập mật khẩu chữ ký số

Cá nhân

  • Bước 1: Trên thông tin hiển thị, chọn “Ngừng dịch vụ” để mở màn hình ngừng dịch vụ.
Hình 33: Màn hình ngừng dịch vụ
  • Bước 2: Trên màn hình “Ngưng dịch vụ” người dùng nhập thông tin lý do ngừng (không bắt buộc) và chọn “Xác nhận ngừng dịch vụ”; Nhập mã kiểm tra sau đó chọn “Xác nhận” để lấy mã OTP.
Hình 34: Màn hình đăng ký ngưng dịch vụ
  • Bước 3: Người dùng nhập mã OTP sau đó chọn “Đăng ký ngừng dịch vụ” để xác nhận ngừng dịch vụ
Hình 35: Màn hình nhập mã OTP để đăng ký ngưng dịch vụ

Phòng Công nghệ thông tin