DANH MỤC MẪU BIỂU GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

03/12/2017 11:39 PM


DANH MỤC MẪU BIỂU GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH 
Ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019
(Vui lòng click chuột vào các mã ký hiệu để tải mẫu về)
BIỂU MẪU KÍ HIỆU
Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe 01B-HSB
Văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN 05A-HSB
Văn bản đề nghị giải quyết chế độ BNN 05B-HSB
Tờ khai của thân nhân 09-HSB
Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí 12-HSB
Giấy ủy quyền 13-HSB
Đơn đề nghị 14-HSB

  • TIN BÀI LIÊN QUAN