Danh sách GCN nghỉ việc hưởng chế độ BHXH mất

04/01/2018 09:49 PM


Danh sách GCN nghỉ việc hưởng chế độ BHXH mất 
STT Đơn vị Số serial Quyển Tình Trạng Ghi chú
1 Trung tâm Y tế TX Bình Minh
8600017610
177 Chưa có chữ ký của Y, Bác sĩ và chưa đóng dấu Mất cả 2 liên số
8600017904
180 Chưa có chữ ký của Y, Bác sĩ và chưa đóng dấu Mất cả 2 liên số
8600019726
  Chưa có chữ ký của Y, Bác sĩ và chưa đóng dấu Mất cả 2 liên số
8600017743
178 Chưa có chữ ký của Y, Bác sĩ và chưa đóng dấu Mất cả 2 liên số
8600046602
  Chưa có chữ ký của Y, Bác sĩ và chưa đóng dấu Mất cả 2 liên số (tờ trình số 310/TTr-BHXH ngày 20/12/2018)
8600046607
  Chưa có chữ ký của Y, Bác sĩ và chưa đóng dấu
8600084349
  Chưa có chữ ký của Y, Bác sĩ và chưa đóng dấu
2 TTYT Huyện Mang Thít
8600004417
  Chưa có chữ ký của Y, Bác sĩ và chưa đóng dấu Mất cả 2 liên số
8600066798
  Chưa có chữ ký của Y, Bác sĩ và chưa đóng dấu Mất cả 2 liên số
3 TYT xã Đông Thạnh
8600016895
  Chưa có chữ ký của Y, Bác sĩ và chưa đóng dấu Mất cả 2 liên số
4 Trung tâm y tế TP Vĩnh Long
8600029838
299   Mất liên 2
8600032532
326   Mất liên 2
8600032556
326   Mất liên 2
8600032454
325   Mất liên 2
8600032211 323   Mất liên 2
8600041110      
8600041118      
8600076473      
8600061216      
5 Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long
860003222775
  Chưa có chữ ký của Bác sĩ và chưa đóng dấu Mất cả 2 liên số
6 Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn 8600074055      
8600074762      
8600074766      
8600074772      
7 Bệnh viện Xuyên Á chi nhánh Vĩnh Long 8600049599   Chưa có chữ ký của Y, Bác sĩ và chưa đóng dấu Mất cả 2 liên số (tờ trình số 129/CV-BVXAVL ngày 17/12/2018)
8600070956, 8600071029, 8600073343, 8600073356, 8600073409, 8600073410, 8600073411, 8600073412, 8600073413, 8600073414, 8600073418, 8600073425, 8600073426, 8600073446, 8600073522, 8600054888, 8600088840, 8600054429, 8600089484, 8600064503, 8600064573, 8600073850, 8600074422