DANH MỤC MẪU BIỂU NGHIỆP VỤ THU BHXH

03/12/2017 11:37 PM


Ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 
(Vui lòng click chuột vào các mã ký hiệu để tải mẫu về)


 
TÊN MẪU KÝ HIỆU
Bảng kê thông tin D01-TS
Hướng dẫn bảng kê Tài liệu
Các loại giấy tờ gửi kèm tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK01-TS) Phụ Lục 1
Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN Phụ lục 2
Các loại giấy tờ làm căn cứ cấp lại, điều chỉnh thông tin đã ghi trên sồ BHXH, thẻ BHYT Phụ lục 3
Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT D02-TS
Danh sách tham gia BHYT D03-TS
Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện D05-TS
Tờ khai tham gia BHXH, BHYT TK1-TS
Tờ khai đơn vi tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT TK3-TS

  • TIN BÀI LIÊN QUAN