• TÍNH ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN

Tính mức đóng hàng tháng

Mức thu nhập hàng tháng (đồng)*

Mức đóng hàng tháng (đồng):

Tính mức thu nhập hàng tháng

Mức đóng hàng tháng (đồng)*

Mức thu nhập hàng tháng (đồng):

Mức đóng 1 lần cho thời gian còn thiếu

Số tháng còn thiếu*

Mức đóng hàng tháng(đồng)*

Tổng số tiền đóng (đồng):

Hỗ trợ tiền đóng BHXH(định kỳ)

Đóng định kỳ*

Đối tượng hỗ trợ*

Số tiền được hỗ trợ:

Hỗ trợ tiền đóng BHXH(một lần)

Số tháng còn thiếu*

Đối tượng hỗ trợ*

Số tiền được hỗ trợ: