BHXH Huyện Long Hồ

01/01/2019 03:02 PM


- Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Tặng                                                     

- Phó Giám đốc: Trần Thị Nam

Địa chỉ: Thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại:  0270.3850.492 (Liên hệ Bộ phận Một cửa) - 0270.3942.519 (Liên hệ Bộ phận Thu)
Email: longho@vinhlong.vss.gov.vn
Số tài khoản Kho bạc Nhà nước:
Số tài khoản ngân hàng nông nhiệp & PTNT :