BHXH Huyện Trà Ôn

01/01/2019 03:04 PM


- Giám đốcHuỳnh Văn Hương  

- Phó Giám đốcNgô Hoàng Sơn  

 

Địa chỉ: Thị trấn Trà Ôn,  huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.770.447 (Liên hệ Bộ phận Một cửa) - 02703.770449 (Liên hệ Bộ phận Thu)
Email: traon@vinhlong.vss.gov.vn
Số tài khoản Kho bạc Nhà nước Trà Ôn:
Số tài khoản Ngân hàng nông nghiệp & PTNT Trà Ôn: