BHXH Huyện Vũng Liêm

01/01/2019 03:04 PM


- Giám đốc: Nguyễn Văn Bé  

- Phó Giám đốcNguyễn Văn Pha  

- Phó Giám đốcNguyễn Chí Dũng  


Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 02703.870.068 (Liên hệ Bộ phận Một cửa) - 02703.971.118 (Liên hệ Bộ phận Thu)
Email: vungliem@vinhlong.vss.gov.vn
Số tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp Vũng Liêm:
Số tài khoản Kho bạc Nhà nước Vũng Liêm: