Tổng quan về BHXH tỉnh Vĩnh Long

23/10/2019 09:13 AM


- Tên cơ quan: Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long.
Trụ sở cơ quan: số 6F đường Phạm Hùng, phường 9, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 0270 3 827 003; Fax: 0270. 3 821 872
Hình thức pháp lý: Là cơ quan nhà nước.
- Ban Giám đốc:
          Phó Giám đốc Phụ trách: Ông Phạm Minh Dương
          Phó Giám đốc: Ông Ngô Tuấn Anh 
          Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Kiên  

Email: bhxh@vinhlong.vss.gov.vn
      
Cùng với sự ra đời của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành trong cả nước, BHXH tỉnh Vĩnh Long được thành lập theo Quyết định số 49/QĐ-TCCB ngày 20/07/1995 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cơ sở thống nhất 2 hệ thống Lao động Thương binh và Xã hội và Liên đoàn lao động, với chức năng, nhiệm vụ chính là giải quyết chế độ chính sách BHXH, tổ chức thu chi BHXH . Đến tháng 1 năm 2002 thực hiện tiến trình cải cách bộ máy, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ngày 17/12/2002 Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Quyết định số 1679/QĐ-BHXH-TCCB về hệ thống tổ chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long. Đến 22/08/2008 Chính phủ có Nghị định 94/2008/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ngày 21/10/2008 Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Quyết định số 4857/QĐ-BHXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương .


Đến thời điểm này Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long với vị trí  là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp , bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế bắt buộc, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tự nguyện ,quản ký quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hộibet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

Nhiệm vụ và quyền hạn 

l . Xây dụng, trình Tổng giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hộibet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; tổ chúc khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hộibet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định.

3. Tổ chức cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho những người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hộibet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

4. Tổ chức thu các khoản đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm  thất nghiệp của các tổ chức và cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm.

5. Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

6. Tổ chức chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp không đúng quy định.

7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.

8. Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cáp dịch vụ khám, chữa bệnh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ quyền lợi người có thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

9. Chỉ dạo, hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giới thiệu và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lãnh để thực hiện chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hộibet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ở xã, phường, thị trấn.

10. Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo việc thực hiện chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và tổ chúc, cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm, cơ sở khám, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.

11. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội huyện.

12. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ của đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

13. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt dộng Bảo hiểm xã hội tỉnh.

14. Tổ chúc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và các tổ chức, cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm.

15. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, với các tổ chức, cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế để giải quyết các ván đề có 1iên quan đến việc thực hiện các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

16. Đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; kiến nghị với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

17. Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm, thủ tục thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế khi tổ chức, cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

18. Quản lý và sử dụng công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

19. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao.

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN