Danh sách Bưu cục huyện Bình Tân

15/01/2018 02:37 PM


Danh Sách Bưu Cục Huyện Bình Tân
Tên Bưu Cục Địa Chỉ Điện Thoại
Bưu cục cấp 2 Bình Tân Tổ 1 đến 16, Ấp Tân Thuận, Xã Tân Qưới, Huyện Bình Tân 0703.766.789
Điểm BĐVHX Mỹ Thuận Ấp Mỹ Thạnh B, Xã Mỹ Thuận, Huyện Bình Tân 0703.890.667
Điểm BĐVHX Nguyễn Văn Thảnh Tổ 1 đến 12, Ấp Mỹ Hòa, Xã Nguyễn Văn Thảnh, Huyện Bình Tân 0703.762.666
Điểm BĐVHX Thành Lợi Tổ 1 đến 16, Ấp Thành Tâm, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân 0703.753.671
Điểm BĐVHX Thành Đông Tổ 1 đến 6, Ấp Thành An, Xã Thành Đông, Huyện Bình Tân 0703.760.265
Điểm BĐVHX Tân Bình Tổ 1 đến 10, Ấp Tân Hậu, Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân 0703.758.666
Điểm BĐVHX Thành Trung Ấp Thành Thuận, Xã Thành Trung, Huyện Bình Tân 0703.762.334
Điểm BĐVHX Tân Thành  Tổ 1 đến 12, Ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân  0703.763.432
Điểm BĐVHX Tân Lược Tổ 1 đến 19, Ấp Tân Lộc, Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân 0703.754.632
Điểm BĐVHX Tân An Thạnh  Tổ 1 đến 25, Ấp An Thới, Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân 0703.760.760
Điểm BĐVHX Tân Hưng  Ấp Hưng Thuận, Xã Tân Hưng, Huyện Bình Tân 0703.757.109