Danh sách Bưu cục huyện Mang Thít

15/01/2018 02:40 PM


Danh Sách Bưu Cục Huyện Mang Thít
Tên Bưu Cục Địa Chỉ Điện Thoại
Bưu cục cấp 2 Mang Thít  Khóm 1, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít 0703.840.222
Điểm BĐVHX Chánh An Ấp Mỹ Chánh, Xã Chánh An, Huyện Mang Thít 0703.840.659
Điểm BĐVHX An Phước Ấp Thanh Thủy, Xã An Phước, Huyện Mang Thít 0703.840.658
Điểm BĐVHX Chánh Hội  Ấp Ii A, Xã Chánh Hội, Huyện Mang Thít 0703.840.993
Điểm BĐVHX Nhơn Phú Ấp Chợ, Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít 0703.840.660
Điểm BĐVHX Mỹ Phước Ấp Cái Kè, Xã Mỹ Phước, Huyện Mang Thít 0703.849.539
Điểm BĐVHX Bình Phước  Ấp Phước Tường A, Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít 0703.937.442
Điểm BĐVHX Hòa Tịnh  Ấp Bình Tịnh B, Xã Hoà Tịnh, Huyện Mang Thít 0703.940.371
Điểm BĐVHX Mỹ An Ấp Hòa Long, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít 0703.849.660
Điểm BĐVHX Long Mỹ Ấp Long Phước, Xã Long Mỹ, Huyện Mang Thít 0703.940.555
Điểm BĐVHX Tân An Hội  Ấp Tân Thiềng, Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít 0703.840.994
Điểm BĐVHX Tân Long  Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Long, Huyện Mang Thít 0703.933.222
Điểm BĐVHX Tân Long Hội Ấp Thanh Phong, Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít 0703.874.661