Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2020 đối với thẻ BHYT do tỉnh khác phát hành

Danh sách cơ sở nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

Danh sách cơ sở nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018 dành cho đối tượng do BHXH ngoài tỉnh phát hành thẻ BHYT