• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Thành phần hồ sơ di chuyển hưởng chế độ BHXH
Loại thủ tục Thủ tục BHXH, BHYT bắt buộc
Lĩnh vực Lĩnh Vực Giải Quyết Chế Độ
Cơ quan thực hiện
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần hồ sơ

Bản chính Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB)

Số lượng hồ sơ 1 bộ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Danh sách mẫu tờ khai:
Không có tệp đính kèm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

Theo Quyết định 777/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ngày 24/6/2019

Thông tin thêm