• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
Loại thủ tục Thủ tục BHXH, BHYT bắt buộc
Lĩnh vực Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN
Cơ quan thực hiện
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần hồ sơ

1.Người tham gia: 
a) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS). 
b) Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật: Giấy ra viện có ghi rõ "đã hiến bộ phận cơ thể".
c) Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03. 


2. UBND xã; Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; Đại lý thu/Nhà trường; Cơ quan BHXH: Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).

Số lượng hồ sơ 1 bộ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Danh sách mẫu tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý
Thông tin thêm