Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương cho doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

09/04/2020 01:41 PM


Trong thời gian qua, do tác động bởi dịch Covid-19, sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, có doanh nghiệp phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất, một số người lao động phải ngừng việc xuất phát do tác động trực tiếp của dịch như: (i) lao động là người nước ngoài chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc trong thời gian có dịch theo quy định; (ii) người lao động phải thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (iii) người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp không vận hành được vì những người lao động khác trong thời gian chưa quay trở lại làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc (iv) doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch ảnh hưởng đến nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới phải thu hẹp sản xuất, không bố trí đủ việc làm cho người lao động.

Để thực hiện chế độ trả lương trong thời gian ngừng việc và giải quyết chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 466/SLĐTBXH-LĐVL ngày 07/4/2020 về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 cho những doanh nghiệp đang chịu tác động bởi dịch Covid-19, cụ thể như sau:

Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động, cụ thể:

+ Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như tại điểm: (i); (ii) và (iii) nêu trên thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa thuận, không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định).

Theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP, ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, trong đó mức lương tối thiểu vùng được áp dụng như sau:

. Vùng III mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh, huyện Long Hồ.

. Vùng VI mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa các huyện còn lại thuộc tỉnh Vĩnh Long.

+ Đối với doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động; nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động; nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.

Ngô Tuấn Anh

vinhlong.baohiemxahoi.gov.vn