Quyết tâm triển khai đúng tiến độ phần mềm quản lý văn bản và ứng dụng CNTT của Ngành

28/04/2018 09:08 AM


Sau khi nghe ý kiến của của các đơn vị tại cuộc họp đánh giá tình hình triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành và ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, Tổng Giám đốc kết luận, việc xây dựng Chính phủ điện từ và ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành rất quan trọng.

Để triển khai có hiệu quả các phần mềm quản lý nghiệp vụ và phần mềm quản lý nội bộ, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố tập trung vào một số nội dung:

Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành

Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh việc triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Cụ thể:

Từ 1/5/2018, toàn bộ văn bản chỉ đạo, thông tin, xử lý nghiệp vụ được số hóa và sử dụng chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ để xác thực gửi tới các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, không gửi kèm văn bản giấy (trừ văn bản mật, văn bản bắt buộc phải phát hành hoặc gửi đồng thời văn bản giấy như văn bản gửi ra ngoài Ngành và một số văn bản cá biệt theo quy định).

Từ 1/6/2018, toàn bộ văn bản đến, đi; soạn thảo, trao đổi thông tin, xử lý công việc; trình ký, phát hành văn bản sử dụng chữ ký số chuyên dụng của Ban Cơ yếu Chính phủ (trừ văn bản mật và một số văn bản cá biệt có quy định riêng của Ngành) phải được thực hiện trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Tổng Giám đốc cũng yêu cầu Văn phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu trình Tổng Giám đốc ban hành quyết định về việc đưa vào sử dụng và vận hành phần mềm quản lý văn bản và điều hành phiên bản 1.0 trong toàn Ngành (hoàn thành trước 16/5/2018); tham mưu ban hành quy định tạm thời việc quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống BHXH Việt Nam (hoàn thành trước 16/5/2018). Trong đó quy định rõ: Quy trình xử lý văn bản đi, đến; soạn thảo, trình ký văn bản sử dụng chữ ký số chuyên dụng; danh mục các loại văn bản phát hành theo hình thức điện tử hoặc bắt buộc phải phát hành bằng văn bản bản giấy; đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ xử lý vướng mắc cho các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện; phân công cán bộ thường trực, giúp việc Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc xử lý văn bản điện tử trong thời gian đầu; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện các hoạt động, xử lý công việc trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành; đồng thời phối hợp với Vụ Thi đua- Khen thưởng bổ sung tiêu chí “quản lý sử dụng văn bản điện tử” trong đánh giá, xếp loại thi đua năm 2018 của các đơn vị.

Trung tâm CNTT phối hợp với đơn vị phát triển phần mềm cài đặt và hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dụng cho cá nhân, tập thể được cấp chữ ký số; cập nhật, điều chỉnh chức danh quản lý của người sử dụng; thu hồi, đổi, cấp lại trong các trường hợp ngừng việc, mất, hỏng… theo quy định tại Quyết định số 54/QĐ-BHXH ngày 5/1/2018 của Tổng Giám đốc về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong ngành BHXH. Tiếp tục làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ để cấp chữ ký số chuyên dụng cho cán bộ là Phó Trưởng phòng thuộc BHXH tỉnh, thành phố; Phó Giám đốc BHXH cấp huyện; nghiên cứu, đề xuất việc cấp chữ ký số nội bộ cho viên chức còn lại trong toàn hệ thống BHXH Việt Nam.

Đơn vị phát triển phần mềm tiếp tục hoàn thiện, xử lý các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai phần mềm; bố trí nhân lực phối hợp với Văn phòng thường trực hỗ trợ các đơn vị, cá nhân trong quá trình triển khai phần mềm. Phối hợp với Trung tâm CNTT xây dựng và triển khai chữ ký số nội bộ cho tập thể, cá nhân không được cấp chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ của Ngành

Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh việc triển khai, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý nghiệp vụ của Ngành, đặc biệt là việc khai thác, chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ công tác quản lý, công tác chỉ đạo, điều hành; chia sẻ dữ liệu cho các đơn vị liên quan và BHXH các tỉnh, thành phố; kết nối với các đơn vị ngoài Ngành trên trục liên thông, theo kiểu kiến trúc Chính phủ điện tử.

Trung tâm CNTT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu trình Tổng Giám đốc ban hành quyết định về quy chế quản lý, khai thác, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mật thông tin, dữ liệu trên hệ thống dữ liệu điện tử của ngành BHXH. Là đầu mối quản lý tập trung cơ sở dữ liệu ngành BHXH; thực hiện chia sẻ thông tin cho các đơn vị liên quan; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phát huy hiệu quả và nâng cao khả năng khai thác, phân tích dữ liệu của hệ thống; tổng hợp vướng mắc của các đơn vị và đề xuất với lãnh đạo Ngành việc sửa đổi, nâng cấp các phần mềm phù hợp với yêu cầu quản lý của Ngành (không được tự ý yêu cầu đơn vị phát triển phần mềm hiệu chỉnh). Phối hợp với các đơn vị liên quan, đơn vị tư vấn và đơn vị phát triển phần mềm nghiên cứu, tham mưu trình lãnh đạo Ngành phương án quản lý hệ thống tư vấn phục vụ khách hành theo hướng “tổng đài kết nối, trả lời tự động”.

Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT khu vực phía Bắc phối hợp với Trung tâm CNTT và đơn vị phát triển phần mềm xây dựng các modul phân tích, đánh giá dữ liệu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT, trên cơ sở yêu cầu của các đơn vị liên quan. Khi phát hiện những cảnh báo bất thường từ Hệ thống thông tin giám định BHYT thì kịp thời tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc; đồng thời cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan, BHXH các tỉnh để phối hợp kiểm tra, xác minh lại tại cơ sở. Tổng hợp các yêu cầu khai thác thông tin dữ liệu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT của các đơn vị: Ban Thực hiện chính sách BHYT; Ban Dược và VTYT; Vụ Thanh tra- Kiểm tra để phối hợp với Trung tâm CNTT và đơn vị phát triển phần mềm xây dựng, bổ sung các tiện ích trên phần mềm hệ thống.

Vụ Thi đua- Khen thưởng tiếp tục phối hợp với Trung tâm CNTT và đơn vị phát triển phần mềm hoàn thiện phần mềm thi đua khen thưởng của Ngành; nghiên cứu việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa phần mềm quản lý nhân sự và phần mềm thi đua khen thưởng.

VT