Công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017

BHXH Việt Nam bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp với báo chí

Quyết tâm triển khai đúng tiến độ phần mềm quản lý văn bản và ứng dụng CNTT của Ngành

BHXH Việt Nam cần chú trọng các loại hình truyền thông tương tác cao

Bưu điện tuyệt đối không được tự ý thêm các TTHC gây phiền hà cho người hưởng

Giảm nhiều TTHC trong lĩnh vực thông tin điện tử

Từ 1/6/2018, ngành BHXH thực hiện văn bản điện tử thay thế văn bản giấy

Đánh giá công tác chi trả các chế độ BHXH và quản lý người hưởng qua Bưu điện

BHXH Việt Nam vận hành hiệu quả hệ thống “Một cửa điện tử”

Chính phủ kiến tạo và phục vụ cần được hình thành từ văn hóa tiếp nhận và phản hồi thông tin