Hướng tới mục tiêu 100% NLĐ tham gia BHXH

25/11/2019 01:49 PM


Bài 2 Những nỗ lực không ngừng Mở rộng đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH bắt buộc là chỉ tiêu quan trọng để Chính phủ, Quốc hội đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương. Vì vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành phải rất nỗ lực vào cuộc mới có thể đạt mục tiêu đề ra.

Vũ Thu