Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Việt Nam (50)
Trích yếu: Quyết định 352/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ngày 06/03/2020 - Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
06/03/2020
Ngày có hiệu lực:
06/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 2133/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ngày 29/11/2019 - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày ban hành:
29/11/2019
Ngày có hiệu lực:
29/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 136/BHXH-CSXH của BHXH Việt Nam ngày 14/01/2020 V/v thực hiện công văn số 5675/LĐTBXH-BHXH ngày 25/12/2019 của Bộ Lao động - thương binh và Xã hội
Ngày ban hành:
14/01/2020
Ngày có hiệu lực:
14/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 370/KH-BHXH Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày có hiệu lực:
18/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
24/06/2019
Ngày có hiệu lực:
24/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 166/QĐ ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam - Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 835/BHXH-BT ngày 20/3/2019 của BHXH Việt Nam V/v truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạn
Ngày ban hành:
20/03/2019
Ngày có hiệu lực:
20/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 679/BHXH-BT của BHXH Việt Nam ngày 07/03/2019 - V/v Hướng dẫn thu BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày ban hành:
07/03/2019
Ngày có hiệu lực:
07/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực