Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (221)
Trích yếu: V/v thông báo số BHXH cấp 1 lần không còn giá trị sử dụng
Ngày ban hành:
04/07/2016
Ngày có hiệu lực:
04/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng (mẫu C12-TS) qua giao dịch điện tử
Ngày ban hành:
23/06/2016
Ngày có hiệu lực:
23/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện giao dịch điện tử từ ngày 01/12/2015
Ngày ban hành:
30/11/2015
Ngày có hiệu lực:
30/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính
Ngày ban hành:
17/11/2015
Ngày có hiệu lực:
17/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
Ngày ban hành:
15/10/2015
Ngày có hiệu lực:
15/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thu hồi cấp đổi thẻ theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung
Ngày ban hành:
08/10/2015
Ngày có hiệu lực:
08/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v báo cáo kết quả rà soát, hoàn thiện HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008
Ngày ban hành:
08/05/2015
Ngày có hiệu lực:
08/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và PHSK
Ngày ban hành:
21/12/2014
Ngày có hiệu lực:
21/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực