Bộ thủ tục hành chính BHXH

16/08/2016 07:50 AM


1. Quy trình các chế độ chi trả BHXH theo quyết định 1333:  /uploads/news/2016_08/chi-tra_1133.rar
2. Quy trình các chế độ chính sách BHXH theo quyết định 1333: /uploads/news/2016_08/chinh-sach-bhxh_1133.rar
3. Quy trình các chế độ chính sách BHYT theo quyết định 1333: /uploads/news/2016_08/chinh-sach-bhyt_1133.rar
4. Quy trình cấp sổ thẻ theo quyết định 1300:  /uploads/news/2016_08/so-the_2-thu-tuc_1300.rar
5. Quy trình thu theo quyết định 1300: /uploads/news/2016_08/thu_7-thu-tuc_1300.rar

BBT