BAN GIÁM ĐỐC BHXH VĨNH PHÚC

01/01/2019 12:00 AM


BAN GIÁM ĐỐC BHXH VĨNH PHÚC

Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Huyền 
Điện thoại: 0211.3593888
Email: huyenntt@vinhphuc.vss.gov.vn

Lĩnh  vực phụ trách:
- Phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động của hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
- Trực tiếp chỉ đạo điều hành một số lĩnh vực công tác sau:
  + Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.
  + Trực tiếp phụ trách Công tác tư tưởng; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác chế độ BHXH; Công tác thanh tra - kiểm tra; Công tác khiếu nại, tố cáo; Công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ chính trị nội bộ; Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; Công tác phòng chống tham nhũng của hệ thống BHXH tỉnh Vĩnh Phúc.
  + Trưởng Ban biên tập trang Thông tin điện tử (Website) của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc.
  + Ký duyệt chế độ hưu trí.
  + Chỉ đạo giải quyết và trực tiếp ký toàn bộ hồ sơ, chứng từ, sổ sách, văn bản thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, chế độ BHXH (cụ thể Quyết định hưu trí), thanh tra - kiểm tra, khiếu nại, tố cáo, công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ chính trị nội bộ, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và công tác phòng chống tham nhũng.
  + Trực tiếp phụ trách phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Thanh tra -Kiểm tra; Phòng Chế độ BHXH; theo dõi, phụ trách BHXH Thành phố Vĩnh Yên, BHXH Thành phố Phúc Yên, BHXH huyện Lập Thạch.
  + Sinh hoạt tại phòng Tổ chức Cán bộ.

 
Phó Giám đốc: Lê Đình Tuấn
Điện thoại: 0211.3782888
Email: tuanld@vinhphuc.vss.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: 
- Giúp việc Giám đốc; Phụ trách các lĩnh vực được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Giám đốc, trước cấp trên trong việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo điều hành Công tác quản lý Thu; Công tác khai thác và thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN; Công tác công nghệ thông tin; Công tác truyên truyền; Công tác kế hoạch tài chính; Công tác xây dựng cơ bản; Công tác Văn phòng; và các công tác đột xuất khác khi được Giám đốc ủy quyền, phân công.
- Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng, sửa chữa thuộc BHXH tỉnh Vĩnh Phúc.
- Là người đại diện BHXH tỉnh Vĩnh phúc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
- Tham gia công tác khởi kiện, Tổ thu nợ, công tác phát triển đối tượng và tham gia đề án BHYT toàn dân.
- Tham gia Đề án 31 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tuyên truyền pháp luật.
- Chỉ đạo điều hành toàn bộ các nội dung công việc thuộc lĩnh vực phân công phụ trách và chịu trách nhiệm toàn diện về trình tự, hồ sơ, thủ tục, cách thức giải quyết, kết quả thực hiện những nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo điều hành thuộc lĩnh vực Công tác Thu; Khai thác thu nợ; Công nghệ thông tin; Văn phòng; Kế hoạch tài chính; Xây dựng cơ bản.
- Chỉ đạo điều hành giải quyết và trực tiếp ký toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ, văn bản thuộc lĩnh vực : Quản lý Thu; Khai thác thu nợ; Công nghệ thông tin; Văn phòng; Kế hoạch tài chính; Xây dựng cơ bản.
- Chỉ đạo, điều hành các đơn vị trực tiếp phụ trách trong công tác phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, viên chức, người lao động để giải quyết công việc thuận tiện và đạt hiệu quả.
Chỉ đạo điều hành công tác tuyên truyền toàn ngành BHXH tỉnh Vĩnh Phúc.
- Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tư tưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc ủy quyền.
Trực tiếp phụ trách Văn phòng; Phòng Quản lý Thu; Phòng Khai thác và thu nợ; Phòng Công nghệ thông tin; Phòng Kế hoạch Tài chính; theo dõi, phụ trách BHXH huyện Sông Lô, BHXH huyện Tam Đảo, BHXH huyện Yên Lạc.
- Sinh hoạt tại phòng Kế hoạch Tài chính.
Phó Giám đốc: Nguyễn Duy Phương
Điện thoại: 0211.3550666
Email: phuongnd@vinhphuc.vss.gov.vn
  
   Lĩnh vực phụ trách:  
- Giúp việc Giám đốc; phụ trách các lĩnh vực được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Giám đốc, trước cấp trên trong việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo điều hành công tác Cấp Sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; Công tác giám định Bảo hiểm y tế; Công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC; Công tác thẩm định hồ sơ cấp sổ Bảo hiểm xã hội; Công tác cải cách hành chính; Công tác giao dịch điện tử; Công tác chi ngắn hạn ( cụ thể: chi ốm đau, thai sản, TNLĐ- BNN) và chế độ tử tuất, chế độ BHXH 1 lần;  Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại về chế độ chính sách BHXH, BHYT; Công tác xây dựng triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và các công tác đột xuất khác khi được Giám đốc ủy quyền, phân công.
- Chỉ đạo điều hành toàn bộ các nội dung công việc thuộc lĩnh vực phân công phụ trách và chịu trách nhiệm toàn diện về trình tự, hồ sơ, thủ tục, cách thức giải quyết, kết quả thực hiện những nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo điều hành thuộc lĩnh vực công tác Cấp Sổ BHXH, thẻ BHYT; Giám định Bảo hiểm y tế; Tiếp nhận và trả kết quả TTHC, Công tác chế độ BHXH( cụ thể: chi 3 chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, chế độ tử tuất, chế độ BHXH 1 lần)
-  Chỉ đạo điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện về việc giải quyết và trực tiếp ký toàn bộ hồ sơ sổ sách chứng từ liên quan đến chi ngắn hạn 3 chế độ, chế độ tử tuất, chế độ trợ cấp thôi việc 1 lần. Ký danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; ký chế độ BHXH một lần và 3 chế độ ngắn hạn ốm đau, thai sản, dưỡng sức. TNLĐ-BNN, chế độ tuất hàng tháng, tuất 1 lần, tuất hết hạn hưởng.
- Chỉ đạo điều hành giải quyết và trực tiếp ký toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ liên quan đến công tác thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh, công tác giám định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; Công tác chi lương hưu và trợ cấp BHXH; Ký chứng từ tạm ứng và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh. Ký chứng từ chuyển tiền thanh toán chi BHXH dài hạn, chứng từ chi 3 chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và toàn bộ chứng từ chuyển tiền tạm ứng, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.
- Chỉ đạo, điều hành các đơn vị trực tiếp phụ trách trong công tác phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, viên chức, người lao động để giải quyết công việc thuận tiện và đạt hiệu quả.
- Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tư tưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Phụ trách tổ công tác thẩm định hồ sơ cấp sổ BHXH cho người lao động có thời gian công tác từ năm 1995 trở về trước và những hồ sơ vướng mắc. Chịu trách nhiệm toàn diện về trình tự, hồ sơ, thủ tục, cách thức giải quyết, kết quả thực hiện những nhiệm vụ thuộc nội dung thẩm định hồ sơ cấp sổ BHXH.
- Tham gia công tác khởi kiện liên quan đến giải quyết chính sách BHXH, BHYT khi Toà án mời.
- Phụ trách công tác cải cách hành chính và chịu trách nhiệm toàn diện về trình tự, hồ sơ, thủ tục, cách thức giải quyết, kết quả thực hiện những nhiệm vụ  cải cách hành chính của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc.
- Phụ trách công tác giao dịch điện tử và chịu trách nhiệm toàn diện về trình tự, hồ sơ, thủ tục, cách thức giải quyết, kết quả thực hiện những nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo điều hành về công tác giao dịch của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc.
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giải quyết việc đình công, lãn công.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc ủy quyền.
- Trực tiếp phụ trách phòng Cấp Sổ thẻ, phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC, phòng Giám định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế;
- Theo dõi, phụ trách BHXH huyện Tam Dương, BHXH huyện Bình Xuyên, BHXH huyện Vĩnh Tường,
-Sinh hoạt tại phòng Giám định BHYT.