Công nghệ thông tin và Truyền thông: Trao quyền đổi mới an sinh xã hội

Đổi mới về công nghệ thông tin: Kinh nghiệm thực tiễn và hiệu quả

Sáng 18/9/2019, giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam nhận Giải thưởng ASSA về cải cách thủ tục hành chính

Kết nối dữ liệu người hưởng chế độ BHXH để chi trả qua tài khoản ngân hàng

Cải cách chính sách BHXH phù hợp với đường lối đổi mới kinh tế - xã hội của Đảng

Xây dựng một Bộ luật Lao động vì người lao động và vì sự phát triển của đất nước

Đồng bộ các giải pháp hạn chế trốn đóng, chậm đóng BHXH

Nghiên cứu sửa đổi quy định nhằm tránh trùng hưởng trợ cấp thất nghiệp và hưởng lương hưu

Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN 36