Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014

Năm 2013 BHXH Việt Nam hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

BHXH Việt Nam: Hoàn thành vượt chỉ tiêu thu BHXH, BHYT

Bổ nhiệm nhân sự mới