Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (72)
Trích yếu: 12-HSB: Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày có hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 09A-HSB: Tờ khai của thân nhân
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày có hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 16-HSB: Biên bản họp của các thân nhân
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày có hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 01-QĐ613: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày có hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 01-QĐ52: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày có hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 02-QĐ52: Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày có hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: D03-TS: Danh sách người chỉ tham gia BHYT
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày có hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: BỘ THỦ TỤC ISO CHẾ ĐỘ BHXH
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày có hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực