Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Luật (7)
Trích yếu: Luật Tiếp cận thông tin
Ngày ban hành:
06/04/2016
Ngày có hiệu lực:
01/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật bầu cử đại biểu quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND 2015
Ngày ban hành:
01/09/2015
Ngày có hiệu lực:
01/09/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
20/11/2014
Ngày có hiệu lực:
20/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
Ngày ban hành:
13/06/2014
Ngày có hiệu lực:
13/06/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hiến pháp năm 2013
Ngày ban hành:
28/11/2013
Ngày có hiệu lực:
28/11/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Bảo hiểm Y tế
Ngày ban hành:
14/11/2008
Ngày có hiệu lực:
14/11/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Bảo hiểm Xã hội
Ngày ban hành:
29/06/2006
Ngày có hiệu lực:
29/06/2006
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực