Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Việt Nam (239)
Trích yếu: QĐ ban hành quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên cổng thông tin điện tử BHXH VN, trang/ cổng thông tin điện tử BHXH các tỉnh, Tp trực thuộc TW
Ngày ban hành:
31/12/2019
Ngày có hiệu lực:
31/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1232/CNTTT-PM về việc liên thông dữ liệu khai sinh với Bộ Tư pháp
Ngày ban hành:
22/10/2019
Ngày có hiệu lực:
22/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BYT của Bộ Y tế
Ngày ban hành:
06/09/2019
Ngày có hiệu lực:
06/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc Phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
23/08/2019
Ngày có hiệu lực:
23/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc công bố TTHC thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
24/06/2019
Ngày có hiệu lực:
24/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT HSSV năm học 2019-2020
Ngày ban hành:
27/08/2019
Ngày có hiệu lực:
27/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020
Ngày ban hành:
19/07/2019
Ngày có hiệu lực:
19/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương
Ngày ban hành:
29/07/2019
Ngày có hiệu lực:
29/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực