Tổng quan về Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái

12/12/2018 03:46 PM


 Tên cơ quan: Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái

– Trụ sở cơ quan: Phường Yên Thịnh – TP Yên Bái – Tỉnh Yên Bái

– Điện thoại: 029.3852816; Fax: 029.3851303

– Hình thức pháp lý: Là cơ quan sự nghiệp nhà nước.

– Email : bhxhyenbai@gmail.com

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái được thành lập theo Quyết định số 128/QĐ – TCCB ngày 22 tháng 8 năm 1995 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam với nhiệm vụ tổ chức thực hiện và giải quyết các chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

           

           Chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái:

           1. Chức năng:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái là cơ quan sự nghiệp Nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam, đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế bắt buộc, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tự nguyện (sau đây gọi chung là bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế); quản lý quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHXH, BHYT) trên địa bàn tỉnh theo quy định của BHXH Việt Nam và của pháp luật;

Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Bảo hiểm xã hội tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở đặt tại tỉnh lỵ, có dấu, tài khoản riêng.

 

            2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Xây dựng, trình Tổng giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

2.2. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định.

2.3. Tổ chức cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho những người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

2.4. Tổ chức thu các khoản đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp của các tổ chức và cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm.

2.5. Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

2.6. Tổ chức chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp không đúng quy định.

2.7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.

2.8. Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ quyền lợi người có thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

2.9. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện) ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giới thiệu và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lãnh để thực hiện chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ở xã, phường, thị trấn.

2.10. Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo việc thực hiện chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và tổ chức, cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm, cơ sở khám, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.

2.11. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông giải quyết chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội huyện.

2.12. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ của đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

2.13. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động Bảo hiểm xã hội tỉnh.

2.14. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và các tổ chức, cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm.

2.15. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, với các tổ chức, cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có 1iên quan đến việc thực hiện các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

2.16. Đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; kiến nghị với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

2.17. Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm, thủ tục thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế khi tổ chức, cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.18. Quản lý và sử dụng công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

2.19. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.

2.20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao.

2.21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao./.

  • TIN BÀI LIÊN QUAN