Mức lương hưu hàng tháng của quân nhân hiện nay

30/11/2018 03:05 PM


Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân:
  1. Mức lương hưu hằng tháng của quân nhân, CAND, người làm công tác cơ yếu (sau đây gọi chung là NLĐ) được tính bằng tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
  2. Tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu hằng tháng của NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Khoản 2 Điều 54 Luật BHXH được tính như sau:
  3. a) NLĐ bắt đầu hưởng lương hưu hằng tháng trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2016 đến trước ngày 01/01/2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;
  4. b) Lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu hằng tháng kể từ ngày 01/01/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;
  5. c) Lao động nam bắt đầu hưởng lương hưu hằng tháng kể từ ngày 01/01/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH theo quy định dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%:
- Năm bắt đầu hưởng lương hưu là 2018: Thời gian đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% là 16 năm; - Năm bắt đầu hưởng lương hưu là 2019: Thời gian đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% là 17 năm; - Năm bắt đầu hưởng lương hưu là 2020: Thời gian đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% là 18 năm; - Năm bắt đầu hưởng lương hưu là 2021: Thời gian đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% là 19 năm; - Từ 2022 trở đi, thời gian đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% là 20 năm.
  1. Mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu quy định tại Khoản 3 Điều 56 Luật BHXH, được xác định như sau:
  2. a) NLĐ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 làm việc trong điều kiện bình thường thì lấy mốc tuổi để tính là đủ 55 tuổi đối với nam và đủ 50 tuổi đối với nữ;
  3. b) NLĐ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định này thì lấy mốc tuổi để tính là đủ 50 tuổi đối với nam và đủ 45 tuổi đối với nữ;
  4. c) Trường hợp hồ sơ của NLĐ không xác định được ngày, tháng sinh thì lấy ngày 1/1 của năm sinh để tính tuổi làm cơ sở tính số năm nghỉ hưu trước tuổi.
  5. Cách tính giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu hằng tháng do nghỉ hưu trước tuổi thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 56 Luật BHXH.
Độc giả có thể tham khảo thêm quy định hiện hành tại Luật BHXH; Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ và các văn bản liên quan được đăng tài trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ./.

Ban biên tập Trang Web BHXH tỉnh