Kết quả sau 04 tháng thực hiện các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao

28/04/2020 09:29 AM


Ngày 26/11/2019 Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Chương trình hành động số 190 - CTr/TU về Thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 27 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020; ngày 15/01/2020 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Yên Bái ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-UBND Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Theo đó Tỉnh ủy và UBND tỉnh Yên Bái giao cơ quan Bảo hiểm xã hội ( BHXH) tỉnh Yên Bái chủ trì và phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện 04 nhiệm vụ; sau 04 tháng triển khai thực hiện bước đầu đã đạt được kết quả tích cực, cụ thể  như:

 Nhiệm vụ 1: Triển khai hiệu qủa các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương về cải cách chính sách BHXH, trong năm 2020 phấn đấu có khoảng 17% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Tính đến tháng 04/2020 số người tham gia BHXH là 60.382 người, đạt 14,60% lực lượng lao đông trong độ tuổi tham gia BHXH; số người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT): 797.913 ngườ đạt 96,40% so với dân số trên địa bàn tỉnh.

 Nhiệm vụ 2: BHXH tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành  Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN năm 2020 trên địa bàn; phối hợp với Sở Lao động - Thương bình và Xã hội tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 Nhiệm vụ 3: BHXH tỉnh phối hợp với các cấp ngành liên quan xử lý những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN); phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng; tăng cường phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN tại các đơn vụ sử dụng lao động (SDLĐ) nhằm quản lý chặt chẽ tình trạng gian lận, trục lợi quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHTN; sau 04 tháng thực hiện đã đạt được kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như:

Về công tác giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHTN, quản lý đối tượng thụ hưởng chính sách và quản lý quỹ BHXH, BHTN. BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm và các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh, tổ chức giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN đúng quy định của pháp luật; kịp thời xử lý các vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; phối hợp với Bưu điện tỉnh Yên Bái thực hiện chi trả lương tháng 4 và tháng 5/2020 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH trong tình hình giãn cách xã hội do dịch Covid-19.

 Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHTN. BHXH tỉnh Yên Bái đã tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất trong tháng 4 với 27 đơn vị, đát 22,9% kế hoạch đã được phê duyệt; ban hành 18 kết luận thanh tra, kiểm tra; làm tốt công tác đôn đốc khắc phục kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

Nhiệm vụ 4: BHXH tỉnh đã chủ động triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH; triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội qua thẻ chi trả; xây dựng lộ trình kế hoạch thực hiện hàng năm, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mục tiêu đến năm 2020 đạt 30%. Tính đến tháng 4/2020 số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua ATM là 5.363 người đạt 14,05% so với tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; số người hưởng trợ cấp BHXH 1 lần qua ATM đạt 11% so với tổng số người hưởng trợ cấp BHXH 1 lần; số người hưởng BHTN qua ATM là 792 người đạt 67% so với người hưởng trợ cấp BHTN./.

Lò Xuân Thịnh Phòng TT&PTĐT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN