Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị quyết (96)
Trích yếu: Về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam (880/QĐ-BHXH)
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (879/QĐ-BHXH)
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Quy chế hoạt động dân chủ trong hoạt động của cơ quan BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc phân công nhiệm vụ của Tổng giám đốc và các Phó Tống giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc xét tuyển đặc cách viên chức năm 2011
Ngày ban hành:
30/09/2018
Ngày có hiệu lực:
30/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực